Какви документи са ни нужни за ТЕЛК?

Начало  »  Актуално в блога  »  Какви документи са ни нужни за ТЕЛК?

Актуално в блога

Какво е ТЕЛК?

ТЕЛК означава Териториална експертна лекарска комисия. Това е държавна институция, която извършва медицинска експертиза на хора с увреждания или хронични заболявания. Основната цел на ТЕЛК е да оцени здравословното състояние на лицето и неговата работоспособност, както и да определи необходимостта от социални и медицински грижи, приспособления, средства и други форми на подкрепа.

 

Комисиите на ТЕЛК обикновено се състоят от различни специалисти, като лекари, психолози и други здравни работници, които оценяват лицето въз основа на предоставената медицинска документация и резултатите от прегледа. След това ТЕЛК издава решение, определящо процента на трайно намалена работоспособност. Също и вида и степента на увреждане и необходимите мерки за рехабилитация и социална интеграция.

 

Решенията на ТЕЛК са важни, тъй като определят достъпа на лицето до различни социални придобивки, като пенсии за инвалидност, месечни добавки за социално подпомагане, целеви помощи и др. Освен това те могат да повлияят на възможностите на човека за намиране на работа и неговите права на обучение и рехабилитация.

 

Какви документи са ни нужни за ТЕЛК?

За да кандидатствате за ТЕЛК, ще ви трябват следните основни документи:

 

Молба-декларация по образец. Можете да получите този формуляр от местната регионална здравна инспекция (РЗИ), многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) или да го изтеглите от уебсайта на Министерството на здравеопазването.

 

Лична карта. Носете валидна лична карта със себе си, когато подавате молбата си.

 

Медицински документи. Трябва да предоставите всички медицински документи, свързани с вашето здравословно състояние, включително епикризи, лабораторни резултати, изследвания, рецепти и доклади от лекуващите ви лекари. Тези документи трябва ясно да описват вашата диагноза, лечение и текущото ви здравословно състояние.

 

Протокол от ЛКК (лекарска консултативна комисия). Ако вече сте били прегледан от ЛКК, трябва да предоставите протокола от тази комисия. ЛКК може да препоръча ТЕЛК, ако състоянието ви изисква по-нататъшна оценка.

 

Документи, удостоверяващи трудовия статус. Ако все още работите, трябва да предоставите информация за вашия трудов договор или служебна бележка от вашия работодател, потвърждаваща заетостта ви. Ако сте пенсионирани поради възраст или инвалидност, трябва да предоставите копие от решението за отпускане на пенсия по възраст или социална пенсия.

 

Декларация за семейно положение и членове на семейството. Попълнете тази декларация, за да предоставите информация за вашето семейно положение и дали имате деца или други зависими лица.

стара жена и мед сестра

Други подкрепящи документи

В зависимост от вашето състояние може да се наложи да предоставите допълнителни документи, като например резултати от облъчване, ЯМР или други образни изследвания, доклади от психолог или психиатър и т.н.

 

Не забравяйте да носите всички необходими документи със себе си, когато посещавате ТЕЛК комисията. Също така е добра идея да направите фотокопия на вашите документи, в случай че оригиналите бъдат загубени или повредени.

Колко време отнема получаването на решение от ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК обикновено се получават в деня на прегледа или по пощата с обратна разписка. Процесът на освидетелстване обаче отнема до три месеца от датата на подаване на медицинската документация в комисията.

 

Как мога да получа експертното решение?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК може да се получи лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

 

Мога ли да обжалвам решенията на НЕЛК?

Да, заинтересованите страни, включително освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, имат право да обжалват решенията на НЕЛК пред административния съд. Жалбите се подават в района на постоянния или настоящия адрес на жалбоподателя съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Планират ли се промени в работата на ТЕЛК и НЕЛК?

В момента се разглеждат възможни промени в насоките и структурата на ТЕЛК и НЕЛК. Предложенията включват определяне на процент на увреждане вместо процент на трайна неработоспособност за определени групи пациенти. Също така оптимизиране на процеса на медицинска експертиза и евентуално централизиране на административното управление на ТЕЛК под едно административно звено, подобно на НЕЛК. Това би довело до еднакви стандарти на финансиране, административно ръководство, заплащане на труда, материално-техническо и информационно осигуряване, обучение на персонала и механизми за разкриване на конфликти на интереси и корупционни схеми.

Вижте още: Бързи кредити онлайн с месечни вноски – полезното

Най-четени

Виж други публикации от категорията