Условия за ползване

 

Този уебсайт е собственост на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД /наречено за краткост ПРОФИ КРЕДИТ/, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7. ПРОФИ КРЕДИТ си запазва правото да извършва промени в правилата и условията, без предварително уведомление или като уведоми потребителите на този сайт за измененията на тази страница.

Авторско право

Цялото съдържание, всички скриптове, кодове, алгоритми, текстове, визии, дизайни в този сайт са собственост на ПРОФИ КРЕДИТ. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска дейност, без предварително писмено съгласие на ПРОФИ КРЕДИТ.

Отговорност

ПРОФИ КРЕДИТ не носи отговорност за евентуални вреди, свързани с използването на настоящия сайт, с информация и данни в него, както и на каквито и да е услуги, предлагани или рекламирани в сайта.
ПРОФИ КРЕДИТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта или други проблеми, свързани с нормалното му функциониране.
ПРОФИ КРЕДИТ не събира никакви такси за използването на информацията в настоящия сайт.

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от страна на ПРОФИ КРЕДИТ за нейната ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е доброволно и по инициатива на потребителите на сайта. ПРОФИ КРЕДИТ не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Използвайки този сайт, неговите потребители се съгласяват с условията за неговото ползване и с политиката за поверителност.

Политика за поверителност

С оглед механизма на ползване на настоящия сайт ПРОФИ КРЕДИТ събира лични данни на потребителите на сайта, необходими за кандидатстването им за кредит. ПРОФИ КРЕДИТ събира име и телефонен номер на потребителите на сайта при дадено съгласие от тях за следните цели: 1) за последващ контакт, с цел уточняване запитването за кредит. 2) за маркетингово предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг) от страна на ПРОФИ КРЕДИТ. ПРОФИ КРЕДИТ следва настоящата политика за поверителност.

Администратор на лични данни е “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7, имейл: proficredit@proficredit.bg.
Контактите на длъжностното лице по защита на личните данни са: имейл: dataprotection@proficredit.bg; 070017011, адрес: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице.

ПРОФИ КРЕДИТ спазва следните принципи, свързани с обработването на лични данни:

Личните данни:

Са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, по отношение на всички лица;
(Принцип на „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“)
Се събират се само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, който не е съвместим с тези цели;
(Принцип „Ограничение на целите“)
Са подходящи, свързани са с и са ограничени до необходимото, във връзка с целта, за която ги обработваме.
(Принцип „Свеждане на данните до минимум“)
Са точни и поддържани в актуален вид; с предприети мерки, които гарантират своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни;
(Принцип „Точност“)
Се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
(Принцип „Ограничение на съхранението“)
Обработвани по начин, който гарантира подходящото ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване или случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
Отговорността за спазването на тези принципи е както на администратора ПРОФИ КРЕДИТ, така и на всички служители на администратора. ПРОФИ КРЕДИТ използва технически и организационни средства, гарантиращи защитата на обработваните лични данни, съобразена с риска и категорията на данните, подлежащи на защита.
(Принцип „Цялостност и поверителност“)

Права на субекта на данни

  1. Право на достъп – всеки субект на лични данни има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до тях и необходима информация.
  2. Право на коригиране – субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.
  3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е основание за това.
  4. Право на ограничаване на обработването – субектът на данните има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато е налице основание за това.
  5. Информиране – ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД ще информира всеки получател за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до него лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква полагането на значителни усилия от страна на Администратора. При поискване, ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД ще информира субекта на данни за тези получатели.
  6. Право на преносимост на данните – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратор, в структуриран и широко използван и пригоден за машинно четене формат.
  7. Право на възражение – Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  8. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. В случай че субектът на данни е обект на профилиране и автоматично вземане на решение, същият има право да оспори решението, да изрази позицията си и да поиска човешка намеса.

Обработваме и съхраняваме имейл адреса и телефонния номер на предоставилите ги потребители на сайта за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне в настоящия сайт, като съгласието за обработка може да бъде оттеглено по всяко време.

Бисквитки

Настоящият сайт използва „бисквитки“ (cookies) и подобни технологии при следната ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на устройството на потребителите на сайта на малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство, когато потребителите посещават даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява действия и предпочитания на потребителите на сайта (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждат всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Нашите страници използват бисквитки за запаметяване на:

– Настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;

– Информация за това дали потребителите на сайта са попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдат питани отново;

– Информация дали потребителите на сайта са се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Освен това използваме бисквитки с цел онлайн реклама в ремаркетинг платформата на Google Ads. Също така използваме сайтове на трети страни, за да показваме потребителите на сайта реклами, след като са посетили този сайт.

Използваме бисквитките и с цел реклама в платформата на Facebook. Така след като с потребителите на сайта са посетили този сайт е възможно да им се показват наши реклами и във Facebook.

Бисквитките ни позволяват да проследяваме взаимодействията между рекламите и свързаните с тях реализации на сайта ни. С помощта на бисквитки в платформата на Google Analytics събираме данни за интересите на посетителите и демографските им характеристики в обобщен вид, т.е. данните не съдържат никаква информация за идентификация на потребителя и не служат за обработка на лични данни. Тези данни са анонимни и са изключително важни за правилното оптимизиране и насочване на нашите реклами към определени групи потребители, с цел оптимизиране съдържанието на сайта.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Потребителите на сайта могат да изтрият или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с обобщените данни са защитени от достъп от трети лица. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Използваме ли други бисквитки?

Възможно е нашите партньори да използват допълнителни или различни бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде предоставена на съответната страница с данни за бисквитките. На потребителите на сайта може да бъде поискано разрешение за запазването на тези бисквитки.

Как да контролирате бисквитките?

Потребителите на сайта могат да контролират и/или изтриват бисквитки когато пожелаят – за повече информация www.aboutcookies.org. Могат да изтрият всички бисквитки, които вече са запазени на техния компютър, а също така могат да настроят повечето браузъри да ги блокират. Ако направят това обаче, може да се наложи ръчно да настройват някои параметри всеки път, когато посещават даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции на сайта да не работят.