Кой може да се възползва от социална пенсия?

Начало  »  Актуално в блога  »  Кой може да се възползва от социална пенсия?

Актуално в блога

В сложната мрежа от пенсионни системи и обезщетения, предлагани от българското правителство, една от най-важните програми е социалната пенсия. Днес ще говорим за социалната пенсия в България. Ще разберем каква е нейната цел, критерии за допустимост, размер, процес на кандидатстване и текущи предизвикателства, пред които са изправени получателите на социални пенсии.

 Какво представлява социалната пенсия?

 

Социалната пенсия е форма на държавна подкрепа. Тя е предназначена да осигури минимално ниво на доходи за лица, които не могат да се издържат сами поради напреднала възраст или тежко увреждане. Това е месечно плащане, финансирано от държавния бюджет, което допълва доходите на възрастни хора и лица с увреждания. То им позволява да посрещнат основните си разходи и да поддържат достоен стандарт на живот.

 

Кой може да се възползва от социална пенсия?

 

За да отговаря на условията за социална пенсия, дадено лице трябва да отговаря на следните изисквания:

 

Възраст: Лицето трябва да е навършило определена възраст. За лицата с увреждания възрастовото изискване може да бъде по-ниско в зависимост от степента на увреждането.

В България право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст без достатъчен трудов стаж, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото (по чл. 94 от КСО), доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

  1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
  2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;

Доход: Лицето трябва да има ограничени доходи и собствеността, която притежава, не трябва да надвишава определен праг. Това включва доходи от работа, пенсии, наследства или други източници.

Жилище: Лицето трябва да живее в България и да не притежава имущество, което генерира значителни доходи.

Здраве: Лицето трябва да е физически или психически способно да се грижи за себе си и своите основни нужди без чужда помощ.

 

Размер на социалната пенсия

 

Размерът на социалната пенсия в България се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Важно е да се отбележи, че това е минимална сума и действителният размер, който човек получава, може да варира в зависимост от индивидуалните обстоятелства и други източници на доходи.

В момента социалната пенсия за старост се определя в следните размери:

  • от 25.12.2021 г. – 170,00 лв.
  • от 01.07.2022 г. – 247,00 лв.
  • от 01.07.2023 г. – 276,64 лв.

Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Социалната пенсия за инвалидност вече не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2018 г., бяха спрени. От 1 януари 2019 г. те не се отпускат на лица, които получават друг вид пенсия, включително от друга държава.

 

Предишните социални пенсии за инвалидност, които се изплащат без промяна в размера им заедно с друг вид пенсия, се прекратяват автоматично, считано от 1 януари 2019 г. На тези лица започва да се изплаща сума в размер не по-малка от предишната им пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане.

 

Лица, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определено трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50% или повече, също имат право да кандидатстват за месечна финансова подкрепа пред Агенцията за социално подпомагане.

Процес на кандидатстване

 

Лицата, които желаят да кандидатстват за социална пенсия, трябва да подадат заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), където постоянно пребивават. Кандидатите трябва да предоставят необходимите документи, доказващи тяхната самоличност, възраст, статус на пребиваване, семейно положение, доходи и собственост. НОИ извършва задълбочена оценка на кандидатурата въз основа на предоставените доказателства и уведомява лицето дали е одобрено или отхвърлено.

празен портфей;

Предизвикателства, пред които са изправени получателите на социални пенсии

 

Въпреки че социалната пенсия играе решаваща роля за подпомагане на възрастни хора и лица с увреждания с ниски доходи, тя често се сблъсква с критики относно своя размер и обхват. Критиците твърдят, че сумата е недостатъчна, за да покрие основните разходи за живот. Особено в големите градове, където разходите за жилище, храна и здравеопазване са по-високи. Освен това процесът на кандидатстване може да бъде сложен и отнема много време, създавайки бариери за някои потенциални бенефициенти.

 

Заключение

 

Социалната пенсия е жизненоважна програма, която помага за справяне с бедността сред възрастните хора и хората с увреждания в България. Въпреки че има своите ограничения, тя служи като важен предпазен мрежов механизъм. Той осигуряваминимално ниво на доходи за тези, които иначе биха се борили да оцелеят без бюджет. Тъй като страната продължава да се бори с демографските предизвикателства и икономическите различия, необходимостта от ефективни политики за социално подпомагане като социалната пенсия ще остане належаща.

Вижте още: 3 особености на онлайн кредити без проверка в ЦКР 

Най-четени

Виж други публикации от категорията